Newsroom

อบรม การขับขี่รถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย ประจำปี 2560

17 Jul 2017

เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการขับรถโฟล์คลิฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ณ อาคาร เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โรงงานไทรน้อย เพื่อให้พนักงานที่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟ มีทักษะที่ดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน