Newsroom

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

27 Jun 2017

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฏกระทรวง เมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โรงงานไทรน้อย