Join SCN

Join SCN

Financial Analyst : 1 position : 08 Nov 2017

Location:

 • สำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี

Qualifications:

 • สาขาบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

Job Descriptions :

 • สนับสนุนงบประมาณประจำปีรวมถึงการจัดทำตารางเวลาการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจและการตรวจสอบการส่งมอบ
 • กำหนดสมมติฐานด้านงบประมาณและสื่อสารแนวทางงบประมาณเพื่อทบทวนธุรกิจและวิเคราะห์ร่างรายงานงบประมาณของแต่ละแผนกเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
 • จัดทำรายงานประจำเดือนตามที่กำหนด,รายงานการวิเคราะห์ผลกำไร,รายงานความสามารถในการทำกำไร,ประสานความคิดเห็นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแปรปรวนต่อการคาดการณ์งบประมาณและปีก่อน ๆ ตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Accounting Officer : 1 position : 08 Nov 2017

Location:

 • สำนักงานใหญ่ เมืองทองธานี

Qualifications:

 • สาขาบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • จัดทํารายงาน Feasibility report
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Accounting Officer : 1 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • สาขาบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ติดตามทวงถามเอกสารที่เกิดข้อผิดพลาด
 • บันทึกค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงในระบบ ERPให้ถูกต้อง
 • จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี
 • จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี และคีย์รายงานส่งเมืองทอง
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

QA Engineer : 1 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป

Job Descriptions :

 • รับผิดชอบด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
 • ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้าและจดบันทึกก่อนสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Civil Engineer : 2 position: 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา (มีใบ กว.)
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้

Job Descriptions :

 • ควบคุมงานก่อสร้างตามไซด์งาน
 • วางแผนงานก่อสร้าง
 • ถอดปริมาณวัสดุ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Electric Engineer :2 position: 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)

Job Descriptions :

 • บริหาร/ควบคุม ดูแลการทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การวางแผน พัฒนาสายงานให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
 • ควบคุม ดูแลการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามไซด์งาน
 • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโครงการไฟฟ้า
 • เตรียมเอกสาร/จัดหาข้อมูลการประมูลระบบไฟฟ้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Technician : 3 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์,ช่างกล,ช่างเชื่อมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Job Descriptions :

 • ประกอบอุปกรณ์ตามแผนการผลิต
 • ดูแลทำความสะอาดชิ้นงาน
 • และอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Marketing Officer : 1 position : 08 Nov 2017

Location:

 • สำนักงานใหญ่

Qualifications:

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • ร่วมวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านงานขายและการตลาดตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายสินค้าและบริการ
 • ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและสภาพแวดล้อม สินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
 • ร่วมในการหาช่องทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Domestic Purchasing Officer: 1 position: 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • สาขาบริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

Job Descriptions :

 • ติดต่อประสานงานกับร้านค้า เพื่อหาผู้ขายที่ต้องการซื้อพร้อมทั้งเปิดใบสั่งซื้อเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจรับสินค้า ร่วมกับผู้ขอซื้อและคลังสินค้า
 • จัดหาผู้ขายสินค้าและอุปกรณ์รายใหม่ๆ
 • ดำเนินการประเมินผู้ขาย
 • ดำเนินการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Technician : 2 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • วุฒิ ปวช.-ปวส.
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • งานประกอบ/งานเจียร/งานพับ/งานเจาะ/ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Painter : 3 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • ทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Description :

 • ทาสี-พ่นสี ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนดและถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Admin Officer : 1 position: 08 Nov 2017

Location:

 • โรงงานไทรน้อย

Qualifications:

 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาบริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

  • พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสาร
  • ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  • ติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานภายในภายนอกรวมถึงลูกค้า
  • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Car Staff : MANY POSITIONS: 08 Nov 2017

Location:

 • โชว์รูมมิตซูบิชิ สาขาสามโคก

Qualifications:

 • ทุกสาขาวิชา
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถประจำขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 • ทำการตัดต่อตู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในสถานีหลัก และสถานีลูกค้า ร่วมกับพนักงานขับรถขนส่ง
 • เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถในการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ตลอดการเดินทาง
 • ตรวจสอบสภาพรถหัวลาก และสภาพตู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติทุกครั้งก่อนใช้งาน
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Drive Gas NGV : Many positions: 08 Nov 2017

Location:

 • สาขา สามโคก

Qualifications:

 • ทุกสาขาวิชา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท 4

Job Descriptions :

 • ขับรถไปยังจุดหมายปลายทาง ตามเส้นทางและระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความปลอดภัย
 • นำรถเทรลเลอร์ เข้าลากตัดตู้ในสถานีลูกค้าตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
 • ดูแลรักษาสินค้าที่ขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ตลอดการเดินทาง
 • ตรวจสอบสภาพรถหัวลาก และสภาพตู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติทุกครั้งก่อนใช้งาน
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Customer Relationship : 1 position: 08 Nov 2017

Location:

 • โชว์รูมมิตซูบิชิ สาขาปากเกร็ด

Qualifications:

 • สาขาบริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

Job Descriptions :

 • ติดต่อประสานงานก่อนเข้ารับบริการและหลังรับบริการขอลูกค้า
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถาม
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ดูแลงานลุกค้าสัมพันธ์
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Technician : 2 position : 08 Nov 2017

Location:

 • โชว์รูมมิตซูบิชิ สาขาปากเกร็ด

Qualifications:

 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่

Job Descriptions :

 • ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามใบสั่งซ่อม
 • ตรวจเช็คสภาพรถก่อนดำเนินการซ่อม
 • ซ่อมบำรุงรถยนต์ ตรวจเช็คช่วงล่างเครื่องยนต์ ตรวจเช็คตามระยะทาง
 • ซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศรถยนต์
 • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์
 • และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Sales : Many positions: 08 Nov 2017

Location:

 • โชว์รูมมิตซูบิชิ สาขาปากเกร็ด

Qualifications:

 • ทุกสาขาวิชา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • ขายรถยนต์ มิตซูบิชิ
 • หา Prospect ใหม่ๆอยู่เสมอ (โชว์รูม,บู๊ท,แจกใบปลิว,ลูกค้าแนะนำ,Internet ฯลฯ)
 • ศึกษา Product อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานในการขาย
 • พบลูกค้าจำนวนมาก เปิดการขาย และปิดการขายทันที เพื่อเพิ่มทักษะในการขาย

Sales : Many positions: 08 Nov 2017

Location:

 • โชว์รูมมิตซูบิชิ สาขาบางพูน(ถนนซ่อมสร้าง)

Qualifications:

 • ทุกสาขาวิชา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

Job Descriptions :

 • ขายรถยนต์ มิตซูบิชิ
 • หา Prospect ใหม่ๆอยู่เสมอ (โชว์รูม,บู๊ท,แจกใบปลิว,ลูกค้าแนะนำ,Internet ฯลฯ)
 • ศึกษา Product อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความรู้พื้นฐานในการขาย
 • พบลูกค้าจำนวนมาก เปิดการขาย และปิดการขายทันที เพื่อเพิ่มทักษะในการขาย
 • ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน(SSI)ที่ MMTh กำหนดไว้ให้ได้ผลลัพท์ 100%
 • หาข้อมูลคู่แข่ง พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมสนับสนุนงานการขาย

how to apply

ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครงาน
 2. Resume
 3. ใบรับรองเงินเดือน หรือ Slip เงินเดือน (กรณีมีประสบการณ์ทำงาน)

ช่องทางการส่งเอกสาร

 1. สามารถส่งได้ทาง Email : Recruitment@scan-inter.com
 2. สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายทรัพยากรย์มนุษย์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 50/1 ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150